Ponuda posebnih programa predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2022./2023.

 
RB NAZIV PROGRAMA  Trajanje programa (cjelodnevni, poludnevni, kraći) Lokacija Dodatna uplata roditelja (mjesečni iznos)
1. PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA  
CJELODNEVNI  
 
J. HAMMA 2
 
300KN
2. PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA  
POLUDNEVNI
 
ALEJA LIPA 1

200 KN
3. PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA  
POLUDNEVNI
 
J. HAMMA 2
 
               /
4. PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA  
POLUDNEVNI
 
TREPČANSKA 10
 
               /
5. PROGRAM RADA LOGOPEDA KRAĆI INDIVIDUALNI PROGRAM  
J. HAMMA 2
 
* 45 MIN - 200kn
6. PROGRAM RADA S DAROVITOM DJECOM  
KRAĆI
 
J. HAMMA 2
 
200 KN
7. PROGRAM PREDŠKOLE KRAĆI J. HAMMA 2                 /Ispiši stranicu